ISTCiM-baner
PL EN

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (ISTCiM)

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (International Student Teams Competition in Mathematics - ISTCiM), zwanego dalej Konkursem, są Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, zwani dalej Organizatorami.

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów na każdym etapie studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), którzy interesują się matematyką.

3. Konkurs odbywa się każdego roku w pierwszej połowie listopada w Instytucie Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkretna data kolejnej edycji Konkursu jest ustalana najpóźniej do końca maja w roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu.

4. Konkurs składa się z dwóch części: indywidualnej i drużynowej.

5. Część drużynowa jest otwarta również dla uczestników w wersji online.

6. Oficjalnym językiem Konkursu jest angielski. Rozwiązania muszą być napisane w języku angielskim. Rozwiązania napisane w innym języku nie będą akceptowane.

§2 Cele konkursu

1. Celem Konkursu jest:

 a) utrzymywanie żywego zainteresowania matematyką,

 b) zachęta do rozwoju wszystkich uzdolnionych matematycznie uczniów ze wszystkich uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego i odpowiednich krajów,

 c) wspieranie przyjaznych relacji między studentami szkół wyższych i nauczycielami uczestniczących instytucji,

 d) promocja współpracy między studentami i rozwój umiejętności interpersonalnych w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

§3 Jury

1. Przebieg Konkursu jest nadzorowany przez Jury, które jest najwyższą władzą Konkursu. Jury składa się z Przewodniczącego, Jury Stałego i Jury Zwyczajnego.

2. Przewodniczący Jury jest członkiem kadry akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest wybierany na każdy rok akademicki przez dziekana wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

3. Członkowie Jury Stałego są powoływani przez dziekana, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Przewodniczącego Jury.

4. Każdy Stały Członek Jury może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie.

5. Jury Zwyczajne jest ustanawiane w momencie rozpoczęcia danej edycji Konkursu, a jego skład zatwierdza Przewodniczący Jury podczas pierwszego spotkania.

6. Członkiem Jury Zwyczajnego są: Przewodniczący Jury, Stali Członkowie Jury oraz wybrani przedstawiciele Uniwersytetów biorących udział w Konkursie (Opiekunowie Drużyn), pracownicy naukowi Organizatora.

7. Decyzje Jury podejmowane są zwykłą większością głosów.

8. Przewodniczący Jury ma zawsze głos decydujący.

§4 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest adresowany do każdego studenta na dowolnym etapie studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie do trzeciego roku), zainteresowanego matematyką.

2. Drużyny studenckie mogą liczyć maksymalnie pięciu członków. Członkowie Drużyn, zwani dalej Zawodnikami nie muszą być z tej samej uczelni lub kraju. Każda Drużyna powinna wyznaczyć jednego ze swoich członków na kapitana i towarzyszyć jej powinien Opiekun Drużyny, który staje się członkiem Jury Zwyczajnego.

3. Nie ma innych, dalszych ograniczeń liczby uczestników i zespołów z jakiejkolwiek uczelni lub innej instytucji szkolnictwa wyższego.

4. W czasie trwania Konkursu Zawodnicy nie mogą używać żadnych urządzeń elektronicznych ani książek w jakimkolwiek momencie Konkursu, poza słownikami języka angielskiego. Zawodnicy biorący udział w konkursie w formie online pracują we własnych Drużynach i nie mogą kontaktować się z nikim poza Zawodnikami i Opiekunem ich Drużyny.

5. Tylko Opiekunowie Drużyn, o których mowa w ust. 2, są upoważnieni do rozmów z Jury.

§5 Zgłoszenia do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się elektronicznie, poprzez stronę internetową Konkursu, pod adresem http://www.istcim.math.us.edu.pl.

2. Zgłoszenia przyjmowane są do końca października w roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu.

3. W przypadku uczestników konkursu w formie online po potwierdzeniu zgłoszenia uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail Drużyny informacje techniczne dotyczące uczestnictwa w Konkursie (link do połączenia i adresy stron z zadaniami).

4. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1.

5. Treść klauzuli informacyjnej RODO dla Uczestnika Konkursu i opiekuna drużyn oraz wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6 Przebieg Konkursu online

1. Przebieg Konkursu:

 a) Konkurs online odbywa się w tym samym dniu i w tych samych godzinach, co część drużynowa Konkursu;

 b) Zawodnicy pracują online we własnych Drużynach i nie mogą kontaktować się z nikim poza Zawodnikami i Opiekunem ich Drużyny.

 c) Uczestnicy zostają podzieleni na osobne grupy (tzw. Breakout Rooms) odpowiadające ich Drużynom, którym będą towarzyszyć przydzielani losowo Asystenci Jury;

 d) Drużyny otrzymują za pośrednictwem Asystentów 10 zadań konkursowych z części drużynowej Konkursu;

 e) Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do nieudostępniania treści zadań osobom trzecim;

 f) w trakcie trwania Konkursu Uczestnicy zobowiązują się do utrzymania otwartych kanałów audio i video, dostępnych również dla Asystentów Jury;

 g) rozwiązania zadań Uczestnicy dostarczają w formie elektronicznej (preferowany plik PDF lub obraz JPG, itp.) Asystentom Jury w dowolnym momencie przed zakończeniem zawodów;

 h) Asystent Jury po upewnieniu się, że wszystkie rozwiązania zostały dostarczone oraz że Uczestnicy nie zgłaszają dodatkowych wątpliwości, kończy sesję spotkania Drużyny;

2. Na każdym etapie Konkursu zabroniona jest zarówno rejestracja, jak i transmisja przebiegu zawodów.

§7 Zadania

1. Zadania rozwiązywane w Konkursie wybrane są z następujących dziedzin:

 a) analiza matematyczna (z topologią i teorią zbiorów);

 b) równania funkcyjne (w tym równania różniczkowe);

 c) algebra i kombinatoryka;

 d) geometria i algebra liniowa;

 e) teoria miary i teoria prawdopodobieństwa.

2. Zadania są wybierane przed Konkursem przez Stałe Jury spośród problemów zaproponowanych przez nich samych oraz z problemów przesłanych przez dowolną zainteresowaną osobę. Każdy z proponowanych problemów powinien być oryginalny i powinien być dostarczony z poprawnym rozwiązaniem. W szczególnych przypadkach Jury może rozważyć również zadania bez przesłanego lub znanego rozwiązania.

3. Indywidualna część Konkursu polega na rozwiązaniu pięciu zadań, po jednym z każdej dziedziny, w ciągu czterech godzin.

4. Zawodnicy podczas części indywidualnej rozwiązują te same zadania. Rozwiązania są oceniane niezależnie od kategorii, natomiast nagrody i wyróżnienia przyznawane są według kategorii, jak to wskazano w ust. 5.

5. W części indywidualnej nagrody i wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach:

 a) pierwsza kategoria - studenci studiów licencjackich;

 b) druga kategoria - studenci studiów magisterskich;

 c) trzecia kategoria - studenci studiów doktoranckich.

6. Część drużynowa Konkursu polega na rozwiązaniu dziesięciu zadań w ciągu czterech godzin.

7. Rozwiązania zadań oceniane są (zarówno w części indywidualnej, jak i drużynowej) w następującej skali: 0, 2, 4, 5 punktów, przy czym:

 a) 5 punktów przyznaje się za kompletne rozwiązanie (nawet z drobnymi błędami);

 b) 4 punkty przyznaje się za prawie poprawne rozwiązanie, które jednak ma poważniejsze usterki (np. błąd w ostatecznych obliczeniach, brak twierdzeń lub sprawdzenia ich założeń, tj.);

 c) 2 punkty przyznaje się za rozwiązania, które nie są kompletne, ale zawierają główny krok w kierunku właściwego rozwiązania;

 d) 0 punktów przyznaje się każdemu innemu rozwiązaniu, nawet częściowemu.

8. Rozwiązania zadań powinny być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, wykluczający wieloznaczność. Konkurs nie jest testem umiejętności dedukcyjnych Jury, ocena rozwiązań nieprecyzyjnych może zostać obniżona nawet do 0 punktów.

9. Rozwiązania będące wyłącznie cytowaniem twierdzeń lub lematów znajdujących się w literaturze naukowej nie będą uznawane. Konkurs nie jest konkursem z wiedzy encyklopedycznej, jego celem jest sprawdzenie własnych umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych i przedstawienia pełnego rozumowania.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów odbywa się w następujący sposób:

 a) w części indywidualnej wynikiem każdego z zawodników jest łączna suma punktów za rozwiązania wszystkich pięciu zadań; w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje większa liczba pełnych rozwiązań;

 b) w części drużynowej wynikiem każdej drużyny jest łączna suma punktów za rozwiązania wszystkich dziesięciu zadań, niezależnie od tego, który z członków drużyny jest autorem rozwiązania; w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje większa liczba pełnych rozwiązań;

 c) końcowy rezultat drużyny ustala się w następujący sposób: z punktów uzyskanych za rozwiązania zadań z części indywidualnej przez każdego członka drużyny dla każdego zadania sumuje się trzy najlepsze oceny (w przypadku drużyn o dwóch i mniejszej liczbie zawodników sumuje się oceny wszystkich członków drużyny), i do otrzymanej w ten sposób łącznej sumy dodaje się punkty zdobyte w części drużynowej;

 d) zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów, zgodnie z postanowieniami pkt 3; w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje wyższe miejsce uzyskane w części drużynowej.

10. Autorzy najlepszych rozwiązań mogą zostać poproszeni o ich przedstawienie podczas ceremonii ogłoszenia listy laureatów i wręczenia dyplomów.

11. Lista laureatów zostanie podana do wglądu publicznie na stronie WWW Konkursu, o której mowa w §5 ust. 1.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania oraz kosztów połączeń internetowych ani korzystania z łącz internetowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie.

2. Wartość nagrody dla uczestników nie przekroczy kwoty 2000 zł. W przypadku uczestników konkursu online, Organizatorzy nie przewidują żadnych nagród pieniężnych lub rzeczowych.

3. Wszelkie inne sprawy sporne oraz nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Stałe Jury. Decyzje Stałego Jury są nieodwołalne i nie podlegają weryfikacji.Copyright ISTCiM

     

Copyright © 2019 IM UŚ
mail: istcim@us.edu.pl