Regulamin Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych
ISTCM-baner
PL EN

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (ISTCiM)

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (International Student Team Competition in Mathematics - ISTCiM), zwanego dalej Konkursem, są Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, zwani dalej Organizatorami.

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów na każdym etapie studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), którzy interesują się matematyką.

3. Konkurs odbywa się każdego roku w pierwszej połowie listopada w Instytucie Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkretna data kolejnej edycji Konkursu jest ustalana najpóźniej do końca maja w roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu.

4. Konkurs składa się z dwóch części: indywidualnej i drużynowej.

5. Przewidziana jest również możliwość uczestnictwa w Konkursie w formie zdalnej pod nadzorem lokalnego przedstawiciela Jury.

6. Oficjalnym językiem Konkursu jest angielski. Rozwiązania muszą być napisane w języku angielskim. Rozwiązania napisane w innym języku nie będą akceptowane.

§2 Cele konkursu

1. Celem Konkursu jest:

 a) utrzymywanie żywego zainteresowania matematyką,

 b) zachęta do rozwoju wszystkich uzdolnionych matematycznie uczniów ze wszystkich uczestniczących instytucji szkolnictwa wyższego i odpowiednich krajów,

 c) wspieranie przyjaznych relacji między studentami szkół wyższych i nauczycielami uczestniczących instytucji,

 d) promocja współpracy między studentami i rozwój umiejętności interpersonalnych w rozwiązywaniu problemów matematycznych.

§3 Jury

1. Przebieg Konkursu jest nadzorowany przez Jury, które jest najwyższą władzą Konkursu. Jury – zwane później Jury Głównym – składa się z Przewodniczącego, Jury Stałego i Jury Zwyczajnego. Do Jury dołączają również lokalni przedstawiciele Jury (patrz §6 ust.1.).

2. Przewodniczący Jury jest członkiem kadry akademickiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest wybierany na każdy rok akademicki przez dziekana wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych.

3. Członkowie Jury Stałego są powoływani przez dziekana, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Przewodniczącego Jury.

4. Każdy Stały Członek Jury może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie.

5. Jury Zwyczajne jest ustanawiane w momencie rozpoczęcia danej edycji Konkursu, a jego skład zatwierdza Przewodniczący Jury podczas pierwszego spotkania.

6. Członkiem Jury Zwyczajnego są: Przewodniczący Jury, Stali Członkowie Jury oraz wybrani przedstawiciele Uniwersytetów biorących udział w Konkursie (Opiekunowie Drużyn), pracownicy naukowi Organizatora.

7. Decyzje Jury podejmowane są zwykłą większością głosów.

8. Przewodniczący Jury ma zawsze głos decydujący.

§4 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest adresowany do każdego studenta na dowolnym etapie studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie do trzeciego roku), zainteresowanego matematyką.

2. Drużyny studenckie mogą liczyć maksymalnie pięciu członków. Członkowie Drużyn, zwani dalej Zawodnikami nie muszą być z tej samej uczelni lub kraju. Każda Drużyna powinna wyznaczyć jednego ze swoich członków na kapitana i towarzyszyć jej powinien Opiekun Drużyny, który staje się członkiem Jury Zwyczajnego.

3. W zawodach drużynowych mogą brać udział Zawodnicy, którzy nie brali udziału w części indywidualnej; muszą oni również wypełnić formularz rejestracyjny oraz oświadczenie RODO; z części indywidualnej otrzymują zerową punktację.

4. Każdy Zawodnik może być członkiem tylko jednej drużyny.

5. Nie ma innych, dalszych ograniczeń liczby uczestników i zespołów z jakiejkolwiek uczelni lub innej instytucji szkolnictwa wyższego.

6. W czasie trwania Konkursu Zawodnicy nie mogą używać żadnych urządzeń elektronicznych ani książek w jakimkolwiek momencie Konkursu, poza słownikami języka angielskiego. Zawodnicy biorący udział w konkursie w formie online pracują pod nadzorem lokalnego przedstawiciela Jury i nie mogą kontaktować się z nikim poza Opiekunem ich Drużyny.

7. Tylko Opiekunowie Drużyn, o których mowa w ust. 2, są upoważnieni do rozmów z Jury.

§5 Zgłoszenia do Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się elektronicznie, poprzez stronę internetową Konkursu, pod adresem http://www.istcim.math.us.edu.pl.

2. Zgłoszenia przyjmowane są do końca października w roku, w którym odbywa się dana edycja Konkursu.

3. W przypadku uczestników konkursu w formie zdalnej po potwierdzeniu zgłoszenia wszelkie szczegóły techniczne dotyczące uczestnictwa w Konkursie uczestnicy ustalają bezpośrednio z właściwym lokalnym przedstawicielem Jury.

4. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1.

5. Treść klauzuli informacyjnej RODO dla Uczestnika Konkursu i opiekuna drużyn oraz wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§6 Zasady uczestnictwa zdalnego w Konkursie

1. Przewidziana jest również możliwość uczestnictwa w Konkursie w formie zdalnej pod nadzorem lokalnego przedstawiciela Jury.

2. Uczestnictwo w sposób zdalny wiąże się z opłatą w wysokości 10 euro od każdego uczestnika zawodów indywidualnych oraz 30 euro od każdej drużyny. Opłata za uczestnictwo w zawodach indywidualnych obowiązuje również członków drużyn uczestniczących w części drużynowej.

3. Zdalne uczestnictwo w Konkursie nadzorowane jest przez lokalnego przedstawiciela Jury (który może być równocześnie Opiekunem Drużyny, tj. członkiem Jury Zwyczajnego), który jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur i kontrolę samodzielności rozwiązań.

4. Na każdym etapie Konkursu zabroniona jest zarówno rejestracja, jak i transmisja przebiegu zawodów.

5. Rozwiązania Zawodników muszą zostać zeskanowane i przesłane na podany wcześniej adres poczty elektronicznej (przez Jury Główne Konkursu) niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

6. Rozwiązania są następnie sprawdzane i oceniane przez lokalnego przedstawiciela Jury zgodnie ze schematem przesłanym przez Główne Jury Konkursu obradujące w Katowicach.

7. We wszystkich przypadkach wątpliwych lokalny przedstawiciel Jury powinien skontaktować się z Jury Głównym obradującym w Katowicach.

8. Lokalny przedstawiciel Jury po zakończeniu sprawdzania przesyła punktację końcową do zatwierdzenia przez Jury Główne.

9. Ustępy od 4. do 8. mają zastosowanie zarówno w części indywidualnej i w części drużynowej.

10. Oficjalne wyniki części indywidualnej i części drużynowej zostaną ogłoszone razem z wynikami końcowymi obliczonymi zgodnie z punktem §7 10. c) Regulaminu.

11. Zawodnicy biorący udział w Konkursie w sposób zdalny otrzymują wyłącznie certyfikat lub dyplom laureata (w zależności od uzyskanego wyniku).

12. Medale i inne nagrody rzeczowe wręczane są wyłącznie Zawodnikom i Opiekunom Drużyn zawodów stacjonarnych rozgrywanych w Katowicach. Wszyscy Zawodnicy (również ci biorący udział w sposób zdalny) otrzymują certyfikat lub dyplom laureata (w zależności od uzyskanego wyniku).

§7 Zadania

1. Zadania rozwiązywane w Konkursie wybrane są z następujących dziedzin:

 a) analiza matematyczna (z topologią i teorią zbiorów);

 b) równania i nierówności (w tym równania funkcyjne i różniczkowe);

 c) algebra i kombinatoryka;

 d) geometria i algebra liniowa;

 e) teoria miary i teoria prawdopodobieństwa.

2. Zadania są wybierane przed Konkursem przez Stałe Jury spośród problemów zaproponowanych przez nich samych oraz z problemów przesłanych przez dowolną zainteresowaną osobę. Każdy z proponowanych problemów powinien być oryginalny i powinien być dostarczony z poprawnym rozwiązaniem. W szczególnych przypadkach Jury może rozważyć również zadania bez przesłanego lub znanego rozwiązania.

3. Indywidualna część Konkursu polega na rozwiązaniu pięciu zadań, po jednym z każdej dziedziny, w ciągu czterech godzin.

4. Zawodnicy podczas części indywidualnej rozwiązują te same zadania. Rozwiązania są oceniane niezależnie od kategorii, natomiast nagrody i wyróżnienia przyznawane są według kategorii, jak to wskazano w ust. 5.

5. W części indywidualnej nagrody i wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach:

 a) pierwsza kategoria - studenci studiów licencjackich;

 b) druga kategoria - studenci studiów magisterskich;

 c) trzecia kategoria - studenci studiów doktoranckich.

6. Część drużynowa Konkursu polega na rozwiązaniu dziesięciu zadań w ciągu czterech godzin.

7. Rozwiązania zadań oceniane są (zarówno w części indywidualnej, jak i drużynowej) w następującej skali: 0, 3, 8, 9 punktów, przy czym:

 a) 9 punktów przyznaje się za kompletne rozwiązanie (nawet z drobnymi błędami);

 b) 8 punkty przyznaje się za prawie poprawne rozwiązanie, które jednak ma poważniejsze usterki (np. błąd w ostatecznych obliczeniach, brak twierdzeń lub sprawdzenia ich założeń, itp.);

 c) 3 punkty przyznaje się za rozwiązania, które nie są kompletne, ale zawierają główny krok w kierunku właściwego rozwiązania;

 d) 0 punktów przyznaje się każdemu innemu rozwiązaniu, nawet częściowemu.

8. Rozwiązania zadań powinny być sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, wykluczający wieloznaczność. Konkurs nie jest testem umiejętności dedukcyjnych Jury, ocena rozwiązań nieprecyzyjnych może zostać obniżona nawet do 0 punktów.

9. Rozwiązania będące wyłącznie cytowaniem twierdzeń lub lematów znajdujących się w literaturze naukowej nie będą uznawane. Konkurs nie jest konkursem z wiedzy encyklopedycznej, jego celem jest sprawdzenie własnych umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych i przedstawienia pełnego rozumowania.

10. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów odbywa się w następujący sposób:

 a) w części indywidualnej wynikiem każdego z zawodników jest łączna suma punktów za rozwiązania wszystkich pięciu zadań; w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje większa liczba pełnych rozwiązań;

 b) w części drużynowej wynikiem każdej drużyny jest łączna suma punktów za rozwiązania wszystkich dziesięciu zadań, niezależnie od tego, który z członków drużyny jest autorem rozwiązania; w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje większa liczba pełnych rozwiązań;

 c) końcowy rezultat drużyny ustala się w następujący sposób: w każdym z zadań indywidualnych szereguje się punkty zdobyte przez każdego z członków drużyny i wybiera drugi najlepszy rezultat, a następnie do ich sumy dodaje się sumę punktów uzyskanych w części drużynowej;

 d) zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów, zgodnie z postanowieniami pkt 3; w przypadku remisu o zwycięstwie decyduje wyższe miejsce uzyskane w części drużynowej.

10. Autorzy najlepszych rozwiązań mogą zostać poproszeni o ich przedstawienie podczas ceremonii ogłoszenia listy laureatów i wręczenia dyplomów.

11. Lista laureatów zostanie podana do wglądu publicznie na stronie WWW Konkursu, o której mowa w §5 ust. 1.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania oraz kosztów połączeń internetowych ani korzystania z łącz internetowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie.

2. Wartość nagrody dla uczestników nie przekroczy kwoty 2000 zł. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ww. nagroda jest wolna od podatku dochodowego. W przypadku uczestników konkursu online, Organizatorzy nie przewidują żadnych nagród pieniężnych lub rzeczowych.

3. Wszelkie inne sprawy sporne oraz nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Stałe Jury. Decyzje Stałego Jury są nieodwołalne i nie podlegają weryfikacji.Copyright ISTCiM

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

Copyright © 2023 IM UŚ
mail: istcim@us.edu.pl